Sign In

 TNI - UuDaiDauTu

Hướng dẫn đầu tư
Ưu đãi đầu tư

​Chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam áp dụng tại các Khu công nghiệp TNI Holdings Vietnam thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các ưu đãi về thuế bao gồm miễn hoặc giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế nhập khẩu.​